CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI NGÂN HÀNG

ĐẢNG ỦY KHỐI NGÂN HÀNG »

ĐẢNG BỘ KHỐI NGÂN HÀNG

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

webCăn cứ Hướng dẫn số 04 - HD/BTCTU ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ban Tổ chức Thành ủy về tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. (file hướng dẫn)

Thông báo Về việc tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học ngành Chính trị học

tb-50Đảng ủy khối Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh lớp Đại học vừa làm vừa học ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động Tư tưởng - Văn hóa văn bằng 2... (tập tin đính kèm)

Nội dung Triển khai tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt...

14tuNội dung Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng. (pass mở files đã chuyển trong mail gởi cơ sở, nội dung: file triển khai)

Thực hiện công văn số 03-CV/BTGTU về việc chỉ đạo tham gia các hội thi Kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh ..

cv439Thực hiện Công văn số 415-CV/BTGTU ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tham gia các hội thi Kỷ niệm 40 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”, để các hội thi được diễn ra thành công, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tại các cơ sở thuộc Khối Ngân hàng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Ngân hàng kính đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: (nội dung đính kèm)

Thực hiện công văn số 399-CV/BTGTU về việc phát hành tài liệu ..

cv439Thực hiện công văn số 399-CV/BTGTU về việc phát hành tài liệu phục vụ đề án 02-ĐA/TU và thông báo số 47-TB/BTGTU về đăng ký mua tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành 05 loại tài liệu phục vụ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, cụ thể như sau: (nội dung đính kèm file 1, file 2)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

pano_baucu_16_17_02_040-18_03_21_429Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

(ĐCSVN) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

V/v thực hiện báo cáo số liệu công tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng ...

cv439Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 25 tháng 9 năm 2015 về việc Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Ngân hàng lần thứ VI và Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 16 tháng 12 năm 2015 về việc....(tập tin đính kèm file 1, file 2)

Chương trình Kiểm tra, Giám sát...

dang uuyChương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Ngân hàng năm 2016... (nội dung đính kèm: file 1, file 2)

Đảng bộ khối Ngân hàng TPHCM triển khai học tập Nghị quyết ...

dsc_7134Đảng bộ khối Ngân hàng TPHCM triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2015

b2Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2015, Đảng ủy khối Ngân hàng tiến hành mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát. Thời gian và thành phần triệu tập như sau: (nội dung đính kèm)

TP. Hồ Chí Minh:​ Đảng bộ khối ngân hàng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 11/8, Đảng bộ khối ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.